Skip to main content Skip to office menu Skip to footer
Capital IconMinnesota Legislature

Legislative News and Views - Rep. Samantha Vang (DFL)

Back to profile

Legislative Update (Hmong) April 14, 2019

Friday, April 12, 2019

Nyob zoo Sawvdaws!

Ib qho haujlwm kuv ua uas tseem ceeb tshaj yog kuv pab sau xeev Minnesota tsab ntawv faib nyiaj siv los mus them cov tsev kawm ntawv, cov kev pabcuam pejxeem, thiab ntau ntxiv. Lub lim tiam no, kuv tau pab tshaj tawm txog ib feem tshiab ntawm lub xeev qhov kev lag luam uas ua rau peb lub xeev ua haujlwm zoo rau txhua tus neeg, tsis hais txog koj qhov chaw nyob lossis koj zoo li cas.

Nyiaj Rau Kev Thauj Tsheb Thauj Mus Los

Peb daim ntawv tshiab faib nyiaj rau kev thauj mus los muaj kev ntseeg ncaj ncees los kho peb cov kev, cov choj, thiab cov tsheb npav. Yog tsis muaj cov nyiaj tshiab, Minnesota yuav txua kev npav lossis luv train ntxiv tsis tau, lossis kho tsis tau cov kev uas paus lawm. Peb tsuas tau yam uas peb them xwb, thiab muaj ntau ntau xyoo dhau los lawm es tsis tau kho cov kev zoo. Tam sim no yog lub sij hawm kho kev thiab tso nyiaj rau cov tsheb npav, kom cov neeg nyob hauv Minnesota muaj kev ruaj ntseg, thiab xyuas kom lawv muaj kev xaiv kom tau mus ua haujlwm, mus teem caij kho mob, mus khw yauv khoom, thiab lwm qhov chaw.
 

Nyiaj Rau Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Pab Tib Neeg

Peb tsab ntawv faib nyiaj kho mob thiab kev noj qab haus huv zoo heev rau txhua tus neeg hauv Minnesota. Nws pab cov nqi kho mob qis dua, ua cov nqi yuav tshuaj qis dua, hais txog kev tsis sib haum xeeb rau kev noj qab nyob zoo, nrhiav kev pab poj niam zoo tshaj yav dhau los, thiab nrhiav kev pab them nqi kho mob rau cov neeg hauv Minnesota. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, peb tsab ntawv faib nyiaj tiv thaiv qhov Health Care Access Fund, uas tau pab ntau tshaj li 1,000,000 tus neeg nyob hauv Minnesota. Txua ntxiv mus, tsab ntawv no tsim tau cov kevcai tshiab los tivthaiv cov txwj laus thiab cov neeg laus uas tau raug tsim txom thiab cov tsev laus uas tsis saib xyuas zoo.

Nyiaj Faid Kev Kawm Qib Siab

Peb tsab ntawv faib nyiaj rau kev kawm ntawv qib siab rau Minnesota cov public college thiab university yuav tsis pub nqi kawm ntawv nce rau ob xyoos. Thiab yauv nthuav Minnesota cov kev pub nyiaj dawb ntau dua rau cov menyuam kawm ntawv full-time thiab part-time. Cov tsev kawm ntawv qib siab plaub-xyoos thiab ob-xyoos, thiab cov tsev kawm ntse/technical schools yog cov uas yauv pab neeg kom muaj hauj lwm thiab pab peb cov phooj ywg thiab cov pej xeem sawvdaws nrog cov kev txawj ntse thiab kev paub uas yuav tsum txhawb lawv tsev neeg.

Mam li sib ntsib dua thiab kuv mam li xa ntawv dua.

 

Ua Tsaug,

Rep. Samantha Vang